ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

            រាជរដ្ឋាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

 

       នារសៀលថ្ងៃទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅវិមានរដ្ឋាភិបាល (ទីស្តីការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា) មានរៀបចំ កិច្ចប្រជុំរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រ ព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា ដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈមក្នុងឆ្នាំ​ ២០១៥ នៃការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិ បត្តិការ អភិវឌ្ឍន៍នៃប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ ឆ្នាំ ២០១១-២០១៥ (UNDAF 2011-2015) និងកំណត់សកម្មភាពឤទិភាពរបស់ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រ ជាជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦។ កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានដឹកនាំរួមគ្នាដោយឯកឧត្តម ឈៀង យ៉ាណារ៉ា រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាអគ្គលេខាធិការ គណៈកម្មាធិការនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងលោកជំទាវ Claire Van der Vaeren ប្រធានអ្នកសម្របសម្រួលនៃ ប្រព័ន្ធអង្គការសហ ប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា។ សមាសភាពភាគីកម្ពុជាដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរួមមាន ៖ លោកជំទាវ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ អគ្គនា យក និងមន្ត្រីបច្ចេកទេស ដែលជាតំណាងមកពីក្រសួងនិងស្ថាប័ន ចំនួន ២៧ ។ រីឯខាងប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ រួមមាន ៖ ប្រធាន ឬ តំណាងជាន់ ខ្ពស់នៃអង្គការ UNICEF, UNDP, UNESCO, UNIDO, UNFPA, UNOPS, UNV, UNAIDS, UNWOMEN, UNODC, WFP, WHO, FAO, IFAD, និង ILO

       ដូចសព្វមួយដង ជារៀងរាល់ឆ្នាំ រាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា បានសហការ រៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ ក្នុងគោល បំណងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងភាពជាដៃគូ ដោយផ្តោតការពិភាក្សាលើ លទ្ធផលដែលសម្រេចបាន និងបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងការអនុវត្ត ក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ អង្គការសហប្រជាជាតិ ព្រមទាំងរួមគ្នាកំណត់បណ្តាសកម្មភាពឤទិភាពដើម្បីអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ២០១៦។

       ក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDAF) គឺជាឯកសារគ្រឹះ របស់ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់ផ្តល់ការគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃយុទ្ធសាស្ត្រ ចតុកោណ-ដំណាក់កាលទី ៣ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និង យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និង ភាពជាដៃគូ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ ។ តាមរយៈ UNDAF 2011-2015 ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ បានផ្តល់ការគាំទ្រ ដោយ បានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តការ និងការគាំទ្របច្ចេកទេស សម្រាប់វិស័យឤទិភាព ៥ គឺ ៖ ១-កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ច អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ២-វិស័យសង្គមកិច្ច ៣-យេនឌ័រ ៤-អភិបាលកិច្ច និង ៥-ការគាំពារសង្គម ។ ផ្អែកតាមបរិការណ៍ប្រែប្រួលខាងសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល បានរៀបចំក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិ ការអភិវឌ្ឍន៍ (UNDAF 2016-2018) ចាប់ពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០១៤ ហើយតាមរយៈការពិភាក្សាជាច្រើនលើកជាមួយតួអង្គអភិវឌ្ឍន៍ ក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញប្ប ទាននេះត្រូវបាន អនុម័តពីរាជរដ្ឋាភិបាល កាលពីខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥ ។ UNDAF 2016-2018 បានផ្តោតលើវិស័យអាទិភាពដូចតទៅ ៖   -កំណើន សេដ្ឋកិច្ច និងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ២-ការអភិវឌ្ឍវិស័យសង្គមកិច្ច ការគាំពារសង្គម និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ៣-អភិបាលកិច្ច សិទ្ធិ មនុស្ស និងបញ្ហាអន្តរវិស័យ ។

       យោងតាមប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្តីពីហិរញ្ញប្បាទានសហប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ប្រព័ន្ធអង្គការ សហប្រជាជាតិបានបើកផ្តល់ ហិរញ្ញប្បទាន ៧៥ លានដុល្លារឤមេរិក ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ និងគ្រោងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់ អនុវត្តក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទាន ២៦៤ លានដុល្លារឤមេរិក សម្រាប់រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៨  ក្នុងនោះ ៥៣ លាន ដុល្លារឤមេរិក ជាហិរញ្ញប្បទានផ្ទាល់របស់ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយ ៣៤ លានដុល្លារឤមេរិក ជាធនធាន ទទួលបានពីប្រភពផ្សេងៗ និងត្រូវកៀរគរហិរញ្ញប្បទានបន្ថែម ១៧៧ លានដុល្លារឤមេរិក ។

 

             រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦